Tavoitteet

Reilusta koulusta eväät elämään

Koulun pitää olla turvallinen paikka, josta saa hyvät eväät elämään. Tämä ei saa olla kiinni lapsen taustasta, äidinkielestä, terveydestä, sukupuolesta eikä siitä, kuinka helppoa tai vaikeaa hänen on oppia.
Koulun pitää olla turvallinen paikka, josta saa hyvät eväät elämään. Tämä ei saa olla kiinni lapsen taustasta, äidinkielestä, terveydestä, sukupuolesta eikä siitä, kuinka helppoa tai vaikeaa hänen on oppia.

Kouluissa pitää olla tarpeeksi aikuisia eli opettajia, erityisopettajia, koulukuraattoreja ja -psykologeja ja koulunkäyntiavustajia.

Sosiaalisten ja tunnetaitojen harjoittelun tulee kuulua koulun arkeen. Näin ehkäistään myös kiusaamista.

Suomi toisena kielenä -opetusta ja oman äidinkielen opetusta pitää tarjota riittävästi.

Homekoulujen korjaamiseen on osoitettava lisää rahaa. Sisäilmaongelmista pitää tiedottaa avoimesti.

Oppilailla ja vanhemmilla pitää olla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa koulutyöhön ja koulun arkeen.

Koulujen jakautuminen hyviin ja huonoihin on estettävä. Lähikoulu on paras koulu. Niissä kouluissa, joissa on paljon maahanmuuttajia tai jotka ovat sosio-ekonomisesti heikommilla alueilla, pitää olla enemmän opettajia ja muita voimavaroja.

Tukea mielenterveydelle

Mielenterveyden ongelmiin pitää saada apua helposti, riittävästi ja oikeaan aikaan. Mielenterveyskuntoutujien asemaa yhteiskunnassa pitää vahvistaa.
Mielenterveyden ongelmiin pitää saada apua helposti, riittävästi ja oikeaan aikaan. Mielenterveyskuntoutujien asemaa yhteiskunnassa pitää vahvistaa.

Tarjolla pitää olla tarpeeksi erilaisia hoitomuotoja, jotta jokainen asiakas saa juuri sellaista apua, joka hyödyttää häntä. Lääkitys ei saa olla ainoa vaihtoehto.

Psykoterapiaan pääsemistä pitää helpottaa, ja sitä on oltava tarjolla myös julkisissa palveluissa.

Psykiatrisessa avohoidossa ja terveyskeskuksissa on oltava tarpeeksi mielenterveyshoitoon perehtyneitä työntekijöitä, jotta jokainen asiakas saa riittävää apua.

Psykiatrisissa palveluissa tulee olla tarjolla monenlaisia hoitomuotoja, jotta apua voidaan antaa yksilöllisen tarpeen mukaan.

Neuvolassa, päivähoidossa ja koulussa pitää tukea lapsen psyykkistä kehitystä. Päiväkodeissa tarvitaan konsultoivia psykologeja.

Kaikissa kaupungin palveluissa työntekijöiden pitää osata kohdata myös mielenterveysongelmaisia.

Suunnanmuutos sote-uudistukseen

Sote-uudistuksen tavoitteeksi on otettava hyvät ja tasa-arvoiset palvelut. Tarpeelliset palvelut pitää saada kiertämättä luukulta luukulle. Sote-palveluiden tuotantoa ei pidä siirtää pois julkiselta sektorilta.
Sote-uudistuksen tavoitteeksi on otettava hyvät ja tasa-arvoiset palvelut. Tarpeelliset palvelut pitää saada kiertämättä luukulta luukulle. Sote-palveluiden tuotantoa ei pidä siirtää pois julkiselta sektorilta.

Sote-palveluita ei pidä avata markkinakilpailulle, vaan julkisella sektorilla pitää olla päävastuu palvelutuotannosta. Palveluiden pitää olla kaikille yhteiset.

Eri sosiaali- ja terveyspalveluita pitää koota saman katon alle, sillä osa ihmisistä tarvitsee useita eri palveluita. Ammattilaisten pitää tehdä tiivistä yhteistyötä.

On vaarana, että sosiaalipalvelut jäävät uudistuksessa terveydenhoidon jalkoihin. Molemmat ovat yhtä tärkeitä.

Sote-ammattilaisten työ ei saa olla pelkästään yksittäisten ihmisten auttamista vaan myös vaikuttamista yhteiskunnassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhdenvertaisuutta sateenkaari-ihmisille

Kaupungin palveluiden pitää kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai perhemuodosta riippumatta.
Kaupungin palveluiden pitää kohdella ihmisiä yhdenvertaisesti seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai perhemuodosta riippumatta.

Kaupungin työntekijöitä pitää kouluttaa sateenkaari-ihmisten kohtaamisessa.

Erilaiset perhemuodot on tunnistettava ja tunnustettava esimerkiksi koulussa ja päivähoidossa.

Kaikissa kaupungin toimipisteissä pitää olla vähintään yksi sukupuolineutraali wc-tila.

Sukupuolivähemmistöjen asiantuntemusta tarvitaan myös esimerkiksi liikuntapaikkojen pukuhuoneiden suunnitteluun.

Ihmisen pitää saada käyttää haluamaansa puhuttelunimeä kaikissa kaupungin palveluissa.

Päiväkotien ja koulujen opetuksessa pitää tehdä näkyväksi seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta ja perheiden monimuotoisuutta.

Vastuuta ympäristöstä ja lähiluonnosta

Päätösten vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon pitää ottaa huomioon. Asukkaille tärkeät lähimetsät on säilytettävä.
Päätösten vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon pitää ottaa huomioon. Asukkaille tärkeät lähimetsät on säilytettävä.

Luonto- ja virkistysarvoiltaan tärkeitä metsiä ei saa uhrata rakentamiselle. Sen sijaan voidaan rakentaa tiiviimmin sinne, missä joka tapauksessa on rakennuksia. Esimerkiksi Keskuspuisto ja Veräjämäen metsä Vantaanjokivarressa pitää säilyttää.

Toimiva ja edullinen joukkoliikenne ja hyvät ja kattavat kevyen liikenteen väylät parantavat viihtyisyyttä ja ilmanlaatua, kun yksityisautoilu vähenee. Samalla kasvihuonepäästöt vähenevät. Pyöräteitä tarvitaan lisää ja niiden talvikunnossapito on tärkeää.

Kivihiilen ja turpeen poltosta pitää luopua ja siirtyä hajautettuun ja uusiutuvaan energiantuotantoon. Energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi esimerkiksi valaistuksessa ja tekemällä kaupungin kiinteistöihin energiaremontit.

Päiväkotien, koulujen ja laitosten ruokailuissa on lisättävä kasvisruoan osuutta ja annettava mahdollisuus valita vegaaninen ruoka.

Helsingin pitää jatkaa aktiivisia toimia Itämeren suojelemiseksi.