Poliittiset tavoitteet

Koulutuksesta tasa-arvoa

Koko koulutuspolun pitää tukea sitä, että lapset ja nuoret saavat tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa hyvinvoiviksi ihmisiksi, pärjätä elämässä ja työllistyä. Koulutuksen tulee kasvattaa vastuuseen ja osallisuuteen yhteiskunnassa.

Koko koulutuspolun pitää tukea sitä, että lapset ja nuoret saavat tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa hyvinvoiviksi ihmisiksi, pärjätä elämässä ja työllistyä. Koulutuksen tulee kasvattaa vastuuseen ja osallisuuteen yhteiskunnassa.

Kaikilla lapsilla pitää olla oikeus pedagogisesti laadukkaaseen varhaiskasvatukseen pienissä ryhmissä ammattitaitoisten opettajien ohjaamana.  

Erilaisille oppijoille on tarjottava sopivaa opetusta sekä mahdollisuus kokea onnistumisia ja saada oppimispotentiaalinsa käyttöön kaikilla kouluasteilla. Tämä tarkoittaa riittävää erityisopetusta, oppilashuollon palveluita, riittävän pieniä ryhmäkokoja ja joustavia opetusjärjestelyitä.

Toisen asteen koulutuksen on oltava maksutonta. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset on peruttava ja huolehdittava riittävistä resursseista ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseen.

Tasa-arvoista korkeakoulutukseen pääsyä tulee edistää opiskelijavalintaa kehittämällä, opintotukea nostamalla, huolehtimalla koulutuksen maksuttomuudesta ja helpottamalla koulutusalan vaihtoa.

Kaikilla kouluasteilla on ehkäistävä koulujärjestelmän aiheuttamaa uupumusta esimerkiksi vähentämällä vaatimuksia tehdä valintoja varhain ja mitoittamalla opintojen vaatimukset kohtuullisiksi.

Maahanmuuttajien asemaa koulutuksessa on parannettava esimerkiksi huolehtimalla riittävästä S2-opetuksesta ja muusta tuesta sekä kehittämällä opinto-ohjausta ja vaihtoehtoisia polkuja koulutuspolulla etenemiselle, kun kielitaito ei vielä ole vahva.

Tukea mielenterveydelle

Mielenterveyden ongelmiin pitää saada apua helposti, riittävästi ja oikeaan aikaan. Koulutuksen ja työelämän pitää tukea ihmisten psyykkistä hyvinvointia.

Mielenterveyden ongelmiin pitää saada apua helposti, riittävästi ja oikeaan aikaan. Koulutuksen ja työelämän pitää tukea ihmisten psyykkistä hyvinvointia.

Tarjolla pitää olla tarpeeksi erilaisia hoitomuotoja (esim. yksilöterapiat, erilaiset ryhmähoidot), jotta jokainen asiakas saa juuri sellaista apua, joka hyödyttää häntä. Lääkitys ei saa olla ainoa vaihtoehto. Asiakkaalla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa hoitomuotojen valintaan.

Psykoterapiaan pääsemistä pitää helpottaa, vaan terapiaa on oltava tarjolla myös julkisissa palveluissa ja kaikenikäisille. Kelan kuntoutuspsykoterapia ei saa olla ainoa väylä terapiaan.

Sote-uudistuksessa on tärkeää huolehtia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yhtenäisistä hoitopoluista niin, että apua saa yhdestä paikasta ja asiakasta hoidetaan kokonaisvaltaisesti.

Neuvolassa, päivähoidossa ja koulussa pitää tukea lapsen psyykkistä kehitystä. Perheille pitää olla tarjolla matalan kynnyksen tukea ongelmien ennaltaehkäisemiseksi esimerkiksi perhetyön, -neuvonnan ja -valmennuksen keinoin.

Työelämää pitää kehittää paremmin mielenterveyttä tukevaksi esimerkiksi mahdollistamalla työaikajoustot ja helpottamalla osa-aikaisella sairauslomalla olemista.

Mielenterveyspalveluissa pitää osata kohdata erilaiset vähemmistöt ja erityisryhmät kuten maahanmuuttajat ja sateenkaari-ihmiset.

Sote-uudistus ihmisten ehdoilla

Hyvä hoito ja apu kuuluu kaikille ihmisille kaikissa elämän vaiheissa. Tarpeelliset palvelut pitää saada kiertämättä luukulta luukulle. Terveydenhoitoa ja sosiaalipalveluita ei saa alistaa voitontavoittelulle. Sote-uudistuksen tavoitteeksi on otettava yhdenvertainen palveluiden saaminen.
Hyvä hoito ja apu kuuluu kaikille ihmisille kaikissa elämän vaiheissa. Tarpeelliset palvelut pitää saada kiertämättä luukulta luukulle. Terveydenhoitoa ja sosiaalipalveluita ei saa alistaa voitontavoittelulle. Sote-uudistuksen tavoitteeksi on otettava yhdenvertainen palveluiden saaminen.

Sote-palveluita ei pidä alistaa markkinakilpailulle, vaan julkisella sektorilla pitää olla päävastuu palvelutuotannosta. Palveluiden pitää olla kaikille yhteiset.

Palveluihin pääsyä pitää helpottaa asiakasmaksuja laskemalla, hoitoon pääsyä nopeuttamalla, vahvistamalla terveyskeskusten resursseja ja täsmentämällä asiakkaiden oikeuksia. Lasten ja perheiden parissa tehtävää ennaltaehkäisevää työtä pitää vahvistaa ja vanhustenhoidon ongelmat korjata.

Sote-palveluissa pitää olla tarpeeksi työntekijöitä, jotta he pystyvät tekemään töitä eettisesti hyvin ja uupumatta kohtuuttoman työmäärän alle. Henkilöstön osaamisesta pitää huolehtia sekä pätevyysvaatimuksilla että mahdollisuudella täydennyskoulutukseen. Työntekijöiden asiantuntemusta pitää kuulla, kun palveluita kehitetään.
Eri sosiaali- ja terveyspalveluita pitää koota saman katon alle, sillä osa ihmisistä tarvitsee useita eri palveluita. Ammattilaisten pitää tehdä tiivistä yhteistyötä.

Sote-ammattilaisten tehtävä on tunnistaa ja ennaltaehkäistä yhteiskunnallisia ja kansanterveydellisiä ongelmia. Työ ei saa olla pelkästään yksittäisten ihmisten auttamista vaan myös vaikuttamista yhteiskunnassa.

Yhdenvertaisuutta sateenkaari-ihmisille

Ihmisillä pitää olla yhdenvertainen oikeus perheeseen, parisuhteeseen, turvallisuuteen ja yhteiskunnan palveluihin seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta.
Ihmisillä pitää olla yhdenvertainen oikeus perheeseen, parisuhteeseen, turvallisuuteen ja yhteiskunnan palveluihin seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta.

Translaki on uudistettava. Ihmisellä pitää olla oikeus päättää itse juridisesta sukupuolestaan. Sukupuolen vahvistaminen ei saa edellyttää lisääntymiskyvyttömyyttä, ja sen pitää olla mahdollista jo alle 18-vuotiaille.

Sukupuolenkorjaushoitoihin pitää päästä sujuvasti, ja tutkimusten ja hoitojen on oltava asiakaslähtöisiä.

Intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti tarpeeton kehoa muokkaava hoito tulee kieltää. Hoitojen pitää perustua hoidettavan henkilön omaan tahtoon.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten sekä poliisien ja juristien koulutukseen pitää sisältyä tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta, ja koulutuksen pitää valmistaa kohtaamaan sateenkaari-ihmisiä.

Erilaiset perhemuodot on tunnistettava ja tunnustettava esimerkiksi koulussa ja päivähoidossa. Opetussuunnitelmiin pitää sisällyttää tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta ja perheiden monimuotoisuudesta.

Valtion on toimittava aktiivisesti syrjintää vastaan parantamalla viharikosten tunnistamista sekä laatimalla kattava syrjinnän vastainen toimintaohjelma.

Kunnianhimoista ja oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa

Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä 1,5 asteeseen. Muutoksen pitää tapahtua sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.
Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä 1,5 asteeseen. Muutoksen pitää tapahtua sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Suomen on ajettava EU:n kautta kansainvälisesti kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa. Meidän pitää vaatia esimerkiksi hiilinielujen kasvattamista, päästöoikeuksien vähentämistä sekä hiiliveroja ja -tulleja.

Kasvihuonekaasupäästöt tulee kääntää negatiivisiksi 2030-luvun alkuun mennessä päästöjä vähentämällä sekä hiilinieluja kasvattamalla eli esimerkiksi rajaamalla metsien hakkuita kestävälle tasolle. Energiantuotannossa siirrytään fossiilisista polttoaineista tuuli-, aurinko- ja vesivoimaan sekä kestävään bioenergiaan.

Liikenne on järjestettävä kaupungeissa ensisijaisesti julkisen ja kevyen liikenteen avulla ja valtakunnallisesti nopean raideverkon sekä sitä täydentävän maaliikenteen avulla.

Joukkoruokailuissa ja julkisissa hankinnoissa on siirryttävä kasvispainotteiseen ja ilmastoystävälliseen ruokaan. Maatalouden tuet pitää kohdentaa ilmaston kannalta kestävään ruoantuotantoon ja viljelytapoihin kuten maaperän hiilensidonnan edistämiseen.

Ihmisille on tarjottava neuvontaa ja taloudellista tukea ympäristöystävällisten valintojen tekemiseen esimerkiksi rakentamisessa tai uusiutuvan energian käyttöönotossa.

Kaikessa ilmastopolitiikassa pitää ottaa huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ilmastonmuutoksen torjunnan vaikutuksia varallisuuseroihin on tasapainotettava esimerkiksi verotuksen keinoin.